Access har gett många nya jobb

Sysselsättningsprojektet Access gav över 1 000 personer jobb inom kulturområdet, över en period på fyra år. Sex månader efter avslutad anställning hade 75 procent av de som varit sysselsatta fortfarande jobb. Det visar en uppföljning som Kulturrådet idag lämnar in till Kulturdepartementet.

Kulturrådet har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av det fyra år långa sysselsättningsprojektet Access. I rapporten lyfts en lång rad positiva effekter fram men också behovet av att fortsätta arbetet med att göra kulturinstitutionernas samlingar tillgängliga.

Kulturrådet har haft uppdraget att genomföra Access, ett sysselsättningsprojekt med syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier. 2006-2009 avsatte regeringen sammanlagt 673 miljoner kronor för sysselsättning av personer inom kulturområdet.

Access involverade museer, arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, scenkonstinstitutioner och andra organisationer inom kulturområdet. Uppföljningen visar att institutionerna hade en bra förmåga att hantera stora projekt på kort varsel. Cirka 250 organisationer runt om i landet fick stöd och uppskattningsvis har över 20 miljoner objekt i samlingarna behandlats. Kulturinstitutionernas samlingar har ordnats och blivit tillgängliga för allmänheten – i de flesta fall i digital form på Internet. Men fortfarande återstår ett stort arbete, i synnerhet för organisationer med stora samlingar.

Digitalisering av samlingar är en relativt ny process och många gånger har metoder och kompetenser byggts upp under tiden med Access. Uppföljningen visar också att bara hälften av organisationerna har en strategi för långsiktigt digitalt bevarande. Ett allvarligt problem som kan innebära att arbetet inte får ett långsiktigt värde.

Tre fjärdedelar av de anställda var fortfarande sysselsatta sex månader efter att accessanställningen avslutats. De organisationer som arbetat med accessprojekt lyfter fram att det i många fall inneburit en vitalisering av arbetsplatsen, där personer med ny kompetens kommit in med nya idéer och synsätt. Närmare 80 procent av de som anställdes inom Access var akademiker och tre fjärdedelar hade yrkeserfarenhet inom området.

Hela rapporten finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/publikationer

(2010-03-01)