237 miljoner till kulturmiljövård i länen

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. I år får länen dela på 237 miljoner kronor. Av dessa har Riksantikvarieämbetet öronmärkt 25 miljoner kronor för särskilda insatser som man vill prioritera.

Till länsstyrelserna har fördelats 211 miljoner kronor som de själva får bestämma fördelningen av, inom områdena bebyggelse, landskap, fornlämningar och arkeologiska åtgärder. Därutöver har Riksantikvarieämbetet öronmärkt drygt 25 miljoner kronor för särskilda insatser på bland annat skogens kulturarv, hållbar landskapsutveckling och en satsning på Bergslagens kulturarv. Bergslagssatsningen får drygt fem miljoner kronor för utveckling av och samverkan mellan bergslagshistoriska centra. Dessa utgör grund för folkbildning, turism samt förvaltning och utveckling av kulturarvet. Målet för satsningen är att Bergslagen ska vara en välkänd kulturhistorisk och turistisk region, nationellt och internationellt.

– Bergslagssatsningen är ett lyckat samarbete mellan fem länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer samt Riksantikvarieämbetet. Vi märker att det finns en önskan att arbeta över länsgränserna och vi hoppas att Bergslagssatsningen kan stimulera andra länsövergripande kulturmiljöprojekt, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Tre miljoner kronor har avsatts till metodutvecklingsprojekt för hållbar landskapsutveckling. Exploateringstrycket är idag stort i många städer och tätortsnära landsbygder vilket får konsekvenser för kulturmiljön. Förändrad markanvändning, energiomställningen och befolkningsomflyttningar innebär också stora förändringar för kulturlandskapet i landsbygds- och glesbygdsområden.

– Kulturmiljön är en resurs i samhällsutvecklingen. Syftet med projekten är att fördjupa kunskapen om och skapa förståelse för hur kulturmiljövärden kan hanteras inom olika områden som är utsatta för förändring av olika slag, säger Inger Liliequist.

Andra medel som öronmärkts går bland annat till information och kommunikation om skogens kulturarv för att minska skadorna på kulturarvet i skogen vid till exempel skogsbruk.

(2008-02-02)