Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. I år får länen dela på 210 miljoner kronor.

Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Sammanlagt fördelas årligen medel till cirka 2 000 olika miljöer eller projekt, exempelvis bruksmiljöer, industribebyggelse, lantbrukets ekonomibyggnader och bostadsbebyggelse. Insatserna ska medverka till att kulturhistoriska värden bevaras och tillgängliggörs. Detta innebär även att förutsättningar för en förbättrad livsmiljö och regional utveckling och tillväxt skapas.

– Bidraget är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Årets ansökningar till Riksantikvarieämbetet visar på att behovet av medel till kulturmiljövård är stort. Anslaget är i år på 239 miljoner kronor varav 210 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får själva, om inte annat anges, avgöra vilka insatser som skall genomföras inom områdena vård, information och tillgängliggörande, enskilda kunskapsunderlag och i förekommande fall arkeologi, konservering och ersättningar.

Några av de områden som specificeras i årets fördelningsbeslut är:

Bidrag till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande i äldre stadskärnor
I enlighet med regleringsbrevet har cirka 14 miljoner avsatts för att täcka kostnader vid arkeologiska undersökningar inför bostadsbyggande.

– Ofta är det kostsamt att bygga i äldre stadskärnor och vi vill med dessa medel bidra till att bostadsbyggandet underlättas i dessa områden, säger Margareta Hasselmo, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Medlen har reserverats för undersökningar i de äldre stadskärnorna i Kalmar, Nyköping, Norrköping, Öregrund och Visby.

Tidigare års satsning på Bergslagen – Kultur och Turism fortsätter. Målet för satsningen är att Bergslagen skall vara en välkänd kulturhistorisk och turistisk region, nationellt och internationellt

– Bergslagssatsningen är ett lyckat samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer i området, säger Inger Liliequist.

Länsstyrelsen i Gotlands län tilldelas 200 000 kronor för ett pilotprojekt gällande plundringar av fornlämningar och skall bedrivas i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

– Projektet skall ses som en förstudie för arbetet på nationell nivå för att förebygga, upptäcka och beivra frågor som rör kulturarvsbrott, berättar Anna-Gretha Eriksson, handläggare vid Riksantikvarieämbetet.