460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Restaureringsarbete utanför kyrka. Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2018 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

– Det höga ansökningstrycket från församlingarna visar på stora behov av vård- och underhållsåtgärder i de skyddade kyrkomiljöerna, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan. Den kyrkoantikvariska ersättningen täcker en viss del av kostnaderna, men för att åtgärderna ska utföras krävs ändå en betydande insats också från församlingarna.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 9 procent av den fördelade ramen.

Merparten – cirka 82 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga projekt handlar bland annat om skadeförebyggande insatser, drygt 6 procent, vård- och underhållsplanering, drygt 4 procent och arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, drygt 84 procent, därefter begravningsplatser, drygt 7 procent och kyrkliga inventarier, drygt 5 procent. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

I år har projekt som omfattar åtgärder på begravningsplatser hanterats enligt särskild ordning. Under hösten 2016 förmedlade kyrkokansliet information som ett led i att förtydliga finansieringen av åtgärder på begravningsplatser.

Förändringen till enhetlig begravningsavgift som infördes från den 1 januari 2017 innebär att församlingar kan få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Församlingar har som huvudmän för begravningsverksamheten rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Då stiften agerat olika i sin handläggning har kyrkostyrelsen valt att inte inkludera projekt som omfattar åtgärder på begravningsplatser i beräkningen av fördelning av ersättningen. Undantaget görs för att ersättningen ska fördelas enligt samma förutsättningar i hela landet.

Vid skilsmässan år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

(2017-05-30)