780 000 till industrisamhällets kulturarv

Regeringen har beslutat att ge bidrag på sammanlagt 550 000 kronor till tre projekt inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv. Satsningen, som initierats av regeringen, löper mellan åren 1999–2001. Beslut är fattat efter förslag från Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Skånes hembygdsförbund får ett bidrag på 50 000 kronor för en förstudie till projektet Stora frågor på små orter. I förstudien ingår att sammanställa och analysera en frågelista som ska skickas ut på temat industrisamhällets kulturarv, att inventera skånska hembygdsföreningars lokalhistoriska studier samt att utforma en ansökan till ett större projekt inom detta ämne. Projektet är en samverkan mellan Skånes hembygdsförbund och Folklivsarkivet vid Lunds universitet.

Föreningen Dialoger får ett bidrag på 500 000 kronor för att tillsammans med Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid Kungl. Tekniska högskolan, Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Tekniska museet och GullersBild i Uppsala genomföra ett projekt kallat Det industriella Sverige, yrkeskunnande och teknologi 1897–2001. Projektet avser produktion och utgivning av en bok, ett seminarium och en utställning på Tekniska museet. Den planerade boken har de senaste hundra årens omvandling av Sverige i ett internationellt ekonomisk-historiskt perspektiv som tema. Fotografen KW Gullers industribilder från åren 1938–1978, samt äldre och nytagna foton, kommer att användas i såväl boken som i utställningen. Seminariet kommer att hållas på Kungl. Dramatiska teatern och ha titeln Performing Industrial Knowledge.

Slutligen får Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras 230 000 kronor till ett projekt som innebär en utredning av den egna verksamheten, där förhoppningen på sikt är att kunna bilda ett näringslivshistoriskt centrum med bl.a. ett industrihistoriskt bibliotek och arkiv samt olika former av programverksamhet. Projektet skall också resultera i en rapport som skall kunna fungera som diskussionsunderlag kring hur de kulturhistoriska värdena i Sveriges arbetslivshistoriska museer skall kunna bevaras, hanteras och utvecklas. Inom projektet skall samarbete ske med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Stockholms länsmuseum m.fl.

(2000-10-12)