Värdefulla kulturegendomar ska skyddas

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utarbeta skyddsföreskrifter för de kulturegendomar som är i statlig ägo. Sammanlagt rör det sig om ett trettiotal egendomar, däribland kungsgårdar och militära boställen, som staten behållit som en del av det nationella kulturarvet. Riksantikvarieämbetet har hittills utarbetat förslag till skyddsföreskrifter för tre av kulturegendomarna. Härnäst står skyddsföreskrifterna för Drottningholms kungsgård med tillhörande gårdar på Lovön på tur.

– Skyddsföreskrifterna är riktlinjer för hur samspelet mellan mark och byggnader ska fungera och bevaras för framtiden. En långsiktigt god förvaltning förutsätter att fastighetsägare och brukare har kunskap om egendomarnas speciella värden, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

När Domänverket bolagiserades på 1990-talet behöll staten ett trettiotal kulturegendomar som idag förvaltas av Statens fastighetsverk. Eftersom det kulturhistoriska värdet i hög grad är knutet till hela egendomen, är det viktigt att inte bara byggnaderna kan skyddas utan även omkringliggande mark. För att skydda kulturegendomarna lades därför skyddsformen ”värdefull fastighet” till i förordningen om statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetets uppdrag är nu att utarbeta ett förslag till skyddsföreskrifter för respektive egendom. Regeringen fattar därefter beslut om skyddet.

För de återstående 27 kulturegendomarna, har Riksantikvarieämbetet gjort en översiktlig inventering som ligger till grund för val av ambitionsnivå för skyddet av respektive egendom. Nu fortsätter arbetet med att utforma skyddsföreskrifterna för Drottningholms kungsgård som omfattar gårdar, torp och mark på Lovön, Kersön, Fågelön med flera öar.

Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet har hållit ett möte med berörda arrendatorer och boende i området. Syftet med mötet var att ge exempel på hur skyddsföreskrifterna kan se ut och information om vad skyddet innebär. Förslaget till skyddsföreskrifter för Drottningholms kungsgård ska vara klart innan årsskiftet.

(2000-10-14)