Svensk debatt om filantropi 1870–1914

Modern socialpolitik beskrevs länge enbart som en frukt av det starka samhällets framväxt. Filantropi likställdes med tillfälliga allmosor.

I boken Med känsla eller förnuft? visar Staffan Förhammar att socialpolitik av i dag också har rötter i en frivillig social hjälpverksamhet – den vetenskapliga filantropin. Istället för den traditionella välgörenhetens kravlösa gåvor ville den vetenskapliga filantropin ge hjälp till självhjälp och fostra hjälpbehövande till ansvarstagande samhällsmedborgare.

Staffan Förhammar:
Med känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1870–1914
Almqvist & Wiksell International
259 sidor
Utkom 2000