93 miljoner kronor till regionala museer

Kulturrådets styrelse har beslutat om fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer för 2004. Statsbidraget på sammanlagt drygt 93 miljoner kronor skall stödja museerna i deras arbete med regionens kulturarv, konstutveckling, samhälle och miljö samt ge dem möjlighet att ta ansvar för sin del av det regionala kulturmiljöarbetet.

Årets fördelning innebär inga stora förändringar jämfört med förra året. Samtliga museer får en generell förstärkning av sina bidrag på cirka 3 procent jämfört med förra året. Höjningen äger rum under förutsättning att museernas huvudmän inte sänker sitt anslag i förhållande till året innan. Sju museer får ytterligare nivåhöjning. Bland dem finns Stockholms läns museum, som får en höjning på 499 000 kronor.

För första gången får Stockholms stadsmuseum statligt verksamhetsbidrag direkt från Kulturrådet. Museet har tidigare fått stöd för sina kulturmiljöinsatser via Stockholms läns museum.

Under åren 2002 och 2003 avsattes 5,3 miljoner kronor som ett särskilt stöd till museerna för att utveckla strategiska regionala museiplaner. Syftet är att stärka och vidareutveckla de regionala museernas roll som en drivande och positiv kraft i regionerna. Under 2004 kommer Kulturrådet att sammanställa och analysera museiplanerna och föra dialog med museerna och deras huvudmän. 5,3 miljoner kronor har avsatts för senare fördelning till museerna för särskilda uppdrag i anslutning till arbetet med de strategiska planerna.

(2004-01-20)