Skadedjur och vattenskador museernas största problem

Långsprötad silverfisk som äter papper och tapeter. Foto: Stanislav Snäll ( CC BY)

Långsprötad silverfisk som äter papper och tapeter. Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Skadedjur och vattenskador är det som främst ställer till med problem för museerna. Det visar en undersökning som Riksantikvarieämbetet gjort. Eftersatt underhåll av fastigheter, yttre påverkan som kraftiga regn och storm är andra problem museerna nämner.

I den årliga enkäten svarar 38 procent av museerna att de under året har haft problem med skadedjur. Främst långsprötad silverfisk, möss och mal. Vattenskador eller översvämningar har drabbat 37 procent av museerna och i många fall har det varit fråga om takläckage eller skador som har uppkommit vid ombyggnationer.

– Det är intressant att se att museerna har koll och upptäcker skadedjuren. De svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp har arbetat med frågan i många år nu och det vi ser i enkätsvaren kan vara ett resultat av det arbetet, säger Carola Häggström utredare vid Riksantikvarieämbetet.

I enkäten frågas också efter katastrofplaner. Enbart en tredjedel av museerna har i dag en katastrofplan. Den säkerhetspolitiska situationen har gjort att detta arbete har fått större fokus och prioritet på museerna och enkätsvaren visar att många museer nu arbetar med att ta fram katastrofplaner.

– Roligt att se är att antalet centralmuseer som anger att de har katastrofplaner har ökat det här året. Flera av museerna har satsat mycket tid på detta och på ett gemensamt arbete med att ta fram planerna, säger Erika Hedhammar, utredare vid Riksantikvarieämbetet .

Enkätfrågorna om vilka incidenter som museerna har haft under året ställs i den årliga enkäten som Myndigheten för kulturanalys skickar ut till museerna för Riksantikvarieämbetets räkning i februari månad varje år.

De svar som museerna har bidragit med gör att Riksantikvarieämbetet får en god inblick i vilka problem museerna ställs inför. Flera av incidenterna som beskrivs i enkätsvaren kan också bidra som underlag till riskanalyser för andra museer och kan utgöra en grund för övningsscenarier.

Rapporten ”Incidenter inom museernas samlingsförvaltning” kan laddas ned gratis från Vitterhetsakademiens bibliotek.

(2023-12-25)

Se även Utredning om nationellt kulturskyddsråd (2023-03-30)