ABF får bidrag för att gräva där de stod

Regeringen har i dag beslutat att ge ett bidrag på 1 500 000 kronor till Arbetarnas bildningsförbund. Bidraget skall användas till projektet ”Gräv där de stod”, som skall följa upp den så kallade gräv-där-du-står-rörelsen. Projektet är ett samarbete mellan ABF, Folkrörelsernas arkivförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

Avsikten är att genom samverkan mellan folkbildning, arkiv, arbetslivsmuseer med flera vidareutveckla och förnya det material som framkom genom ”Gräv där du står”. Genom ny dokumentation, utbildningar och informationsinsatser ska nu också svagt belysta sidor av industrisamhället undersökas – till exempel kriminalvård, hemarbeten och kvinnligt dominerad industri.

Bidraget till ABF ges inom ramen för regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv, som pågår mellan åren 1999 och 2001. Beslutet har fattats efter förslag av Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

(2001-02-01)