Allt färre anställda på svenska museer

År 2018 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2018 jämfört med 2017 för samtliga museikategorier förutom för centrala museer. För regionala, kommunala och övriga museer har den avtagande trenden pågått de senaste åren medan minskningen av antalet årsarbetskrafter på centrala museer ser ut att plana ut, säger Ingela Lundgren Sandberg, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

År 2018 gjordes cirka 26,2 miljoner besök på svenska museer med mer än en årsarbetskraft vilket är en minskning jämfört med 2017 och rekordåret 2016.  Ytterligare 1,6 miljoner besök gjordes vid museer med mindre än en årsarbetskraft och botaniska trädgårdar.

Av rapporten framgår även att:

  • En fjärdedel av museerna anger att den huvudsakliga inriktningen är arbetslivsmuseum. Bland museer med offentlig huvudman är historia och arkeologi den vanligaste inriktningen följt av konst.
  • En fjärdedel av alla besök gjordes av barn och unga.
  • De samlade intäkterna för museer med mer än en årsarbetskraft uppgick 2018 till 5,80 miljarder kronor och kostnaderna till 5,93 miljarder kronor. Centrala museer hade både de högsta intäkterna och de högsta kostnaderna och följt av regionala museer. Sedan 2003 har dock skillnaden kontinuerligt ökat mellan de två museikategorierna

Rapporten ”Museer 2018” är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, ekonomi, personal samt besök och är en del av Sveriges offentliga statistik. Tidsserierna omfattar data för 2003–2018. Uppgifterna samlas in med hjälp av enkäter och i 2018 års undersökning har 370 av 461 museer med minst en årsarbetskraft svarat på frågorna, en svarsfrekvens på 80 procent.

Hela rapporten finns på Myndigheten för kulturanalys hemsida.

(2019-06-20)