Anrika järnvägsstationer blir statliga byggnadsminnen

Landeryds station. Foto: Jan Pešula (Wikimedia Commons /CC-Zero)

Landeryds station. Foto: Jan Pešula (Wikimedia Commons /CC-Zero)

Regeringen har beslutat att fyra stationsmiljöer förklaras som statliga byggnadsminnen: Ornäs station i Borlänge kommun, Landeryds station i Hylte kommun, Fåglaviks station i Herrljunga kommun och banvaktsstugan i Pessinajokk, Kiruna kommun.

– De stationsbyggander vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ornäs station (byggd 1876) i Borlänge kommun är en sammanhållen och välbevarad miljö, utan tillbyggnader eller förändringar på byggnadernas exteriör. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller förändrats.

Landeryds station (byggd 1906) i Hylte kommun har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd.

Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Banvaktsstugan i Pessinajokk (byggd 1898), Kiruna kommun, är del av Malmbanan, som haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Stationerna och banvaktsstugorna tillkom i huvudsak under banans uppbyggnad 1898–1902. Bebyggelsen utformades enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall.

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

(2018-03-30)