Kulturdepartementet föreslår att den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) skiljs från Riksantikvarieämbetet och överförs till Statens historiska museer.

Skiljandet föreslås ske den 1 januari 2015. En promemoria har skickats ut med cirka en månads remisstid. Både Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer kommer att få yttra sig över förslagen i promemorian.

Förslaget Ingår i en lagrådsremiss där regeringen lämnar förslag till ändringar i lagen om kulturminnen.