Arkiv för alla – nu och i framtiden

Arkiven är en viktig del av vårt kulturarv och en värdefull källa till information om samhället och dess utveckling. Tillgången till arkivmaterial är därför av stor betydelse från demokratiska utgångspunkter och för delaktighet i och engagemang för kulturarvet. Det konstaterar arkivutredningen Arkiv för alla i sitt betänkande som i dag överlämnades till kulturminister Marita Ulvskog av den särskilde utredaren landshövding Kari Marklund.

För att öka tillgängligheten till arkiven är det enligt utredaren viktigt med en ökad och fördjupad samverkan mellan den statliga, kommunala och enskilda arkivsektorn. I betänkandet lyfts också fram den betydelse som den nya tekniken har för att skapa bättre förutsättningar för att ta del av arkivmaterial och för att nå nya grupper av användare.

När det gäller den statliga arkivorganisationen föreslår utredaren att Riksarkivet och landsarkiven slås samman och bildar en ny myndighet, Arkivverket. De nuvarande landsarkiven blir då regionala enheter inom den nya myndigheten. Vidare föreslås att det vid myndigheten ska finnas bl.a. en särskild samordnings- och utvecklingsenhet (ARKSAM) som ska ha till uppgift att på nationell nivå ansvara för frågor inom arkivområdet som bl.a. rör digitalisering och långsiktigt bevarande av digital information. Utredaren förslår också att Arkivverket i samarbete med Luleå tekniska universitet ska inrätta en forsknings- och utvecklingsenhet med uppgift att utveckla tekniska lösningar för långsiktigt bevarande av digital information. Enheten kan placeras i Boden.

Arkivverkets roll bör enligt utredningen förtydligas när det gäller hanteringen och tillhandahållandet av digitalt material inom offentlig förvaltning. Inte minst bör Arkivverket ha en framträdande roll i arbetet med en elektronisk statsförvaltning och när det gäller utveckling av 24-timmarsmyndigheter.

Vid Arkivverket ska det enligt förslaget finnas ett nationellt råd för arkivfrågor med representanter från statlig, kommunal respektive enskild arkivsektor samt från olika användargrupper. Rådet ska bistå med upplysningar och synpunkter vid beredning av principiellt viktiga frågor och ärenden.

Arkivverkets samlade uppgifter och ansvar i fråga om enskilda arkiv ska enligt förslaget tydliggöras. Vidare föreslås att det av arkivlagen ska framgå att arkiv som bildas av enskilda arkivbildare är en del av det nationella kulturarvet.

För varje nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch) föreslås att det ska utses en arkivinstitution med särskilt ansvar för bevarandet av dokument på minoritetsspråket.

(2002-09-26)