Birgittinklostrens omgivning och kontext

Birgittinorden fick sin början i Vadstena kring år 1370 och redan på 1400-talet etablerades många nya kloster av orden, bland andra i Nådendal i Finland, kring Östersjön och på andra håll i Europa. I sin avhandling Birgittine landscapes undersöker Anna-Stina Hägglund processerna bakom klostergrundläggningar samt organiseringen av klostrens ekonomi och hur de interagerade med sin omgivning.

I fokus ligger donatorer och andra personer som på olika sätt understödde Birgittinerna. I gengäld för sina donationer blev privatpersoner inkluderade i klosterfolkets dagliga böner, vilket var en förmån som endast gavs de som särskilt hade understött klostren.

Avhandlingens viktigaste resultat visar att Birgittinklostren etablerades i olika typer av samhälleliga kontexter och att klostren också kom att anpassa sin organisation beroende på deras läge och vilka personer som var involverade i deras grundläggning. Birgittinernas understödjare kan spåras både till den lokala adeln med sina säten på landsbygden och till borgerskapet i städerna.

Studien är uppbyggd kring tre kloster: Nådendal i Åbo stift, Marienkrone i Stralsund och Mariendal utanför Tallinn. Fokus ligger på donationer, köp, pantsättningar och byten av egendom till klostren. Utifrån dessa har Hägglund gjort en kartläggning av det ”birgittinska landskapet”, det vill säga det område där klostren ägde jord och på vilket de hade både ett andligt och materiellt inflytande.

Klostret som låg i Nådendal var en del av en internationell organisation med förgreningar till olika delar av Europa. Därför är det viktigt att studera hur birgittinernas verksamhet förde samman lokala särdrag med en gränsöverskridande kulturell kontext. Forskningen kring Birgittinernas medeltida kloster är även viktig i en nutida kontext. Birgittinerna är en fortlevande klosterorden och ordens grundare, heliga Birgitta, är Europeiska unionens skyddshelgon vars 650-årsjubileum firas år 2023.

Anna-Stina Hägglund:
Birgittine landscapes. Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410–1530
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Disputation: 28 oktober 2022