Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder

Avhandlingen I vinst och förlust syftar till att klargöra hur handelsnätverken som var verksamma inom Östersjöhandeln samspelade med och bidrog till att skapa den ekonomiska kulturen i Östersjöregionen. Syftet uppnås genom undersökningar av hur de ekonomiska, sociala, spatiala och politiska aspekterna av handelsnätverken relaterade till de sociala strukturerna i de tidigmoderna städerna Stockholm, Lübeck, Malmö and Reval (Tallinn) under 1500-talet.

Den övergripande slutsatsen är att handelsnätverken var djupt inbäddade i de tidigmoderna städernas sociala strukturer, då säkerhet i handels- och kreditnätverken knöts till fastighetsägande och medlemskap i Östersjöstädernas edsvurna gemenskaper. Långdistanshandeln präglades av särskilda villkor, då handeln involverade en hög nivå av geografisk rörlighet, vilket gav upphov till starka band över de politiska, juridiska och religiösa gränserna i regionen, samt krävde stora investeringar i riskfyllda projekt.

Att kunna bedriva en säker, välfungerande och lönsam handel var intressen som köpmännen i regionen delade och studien visar att de kom att utveckla liknande koncept för hur handelsrelationer skulle organiseras och genomföras, vilket involverade ideal om ärlighet, transparens och att dela vinster och förluster i en riskbärande gemenskap.

I avhandlingen argumenteras för att handelsnätverkens riskbärande gemenskaper formade ett regionalt borgerskap, som integrerade besökande medlemmar från andra Östersjöstäder i städernas sociala struktur genom att de mottogs som gäster i lokala borgares hushåll. Samtidigt lämnades personer som inte var etablerade medlemmar av denna gemenskap utanför, bildligt såväl som bokstavligen. Handelsrelationerna gav upphov till en bräcklig väv av kreditförbindelser.

Då kreditvärdighet baserades på de inblandades sociala ställning var kreditnätverken utsatta för risken att de betrodda personerna skulle fly från sina skulder och därigenom skapa en reva i väven som drog andra med sig i fallet. En motvikt till detta hot utgjordes av välbärgade köpmän som gav ut lån till skuldsatta personer, troligtvis i utbyte mot lojalitet och stöd från låntagarna liksom gemenskapen som skyddades genom dessa interventioner, då långivarna återfanns i framgångsrika karriärer inom städernas råd.

Avslutningsvis pekar resultaten i denna studie mot att handels- och kreditnätverken utvecklades genom och förstärkte de redan existerande hierarkiska maktstrukturerna i Östersjöstäderna.

Lovisa Olsson:
I vinst och förlust. Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 9 juni 2023