Bokomslagets historia

Nu för tiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt. Så har det inte alltid varit. Omslag började tryckas under de sista decennierna av 1700-talet och deras utgivning hängde samman med viktiga omstruktureringar av bokmarknaden och förändringar i böckernas innehåll. Om det handlar en ny avhandling i bokhistoria vid Lunds universitet.

– Användningen och spridningen av pappersomslagna böcker decennierna kring 1800 gjorde att det tryckta mediet blev tillgängligt för fler människor. Böckerna blev billigare, samtidigt som omslagets attraktiva färger och former lockade på ett annat sätt. På så vis blev boken en konsumentvara. Dessutom trycktes nya genrer, som romaner och tidskrifter, säger Helena Strömquist som skrivit avhandlingen.

Hon har själv utbildat sig till bokbindare i Frankrike. Under 1990-talet jobbade hon som självständig bokbindare med äldre böcker och som konsthantverkare.

– Bokens form och estetik påverkar på många sätt hur vi uppfattar innehållet. Det som är nytt med avhandlingen är att jag visat hur viktiga förändringar i bokens materiella form också kan knytas till förändrade förhållanden på bokmarknaden.

Bokmarknaden genomgick radikala förändringar under 1700-talet. Tidigare hade rätten att sälja bundna böcker legat i bokbindarnas händer. Men från och med 1752 får förläggarna rätt att sälja inbundna böcker.

– På så sätt fick förläggaren kontroll över bokens hela produktion och försäljning. Min studie visar också att den professionalisering av förläggaryrket som man brukar säga ägde rum under 1800-talet kan flyttas tillbaka till 1700-talet, säger Helena Strömquist.

Och trots att 250 år har förflutit sedan pappersomslaget fick sitt genombrott så ser hon stora likheter i hur det utformas:

– De bokomslag som jag studerat i avhandlingen är föregångare till dagens bokomslag. Men även om formgivningen förändrats så är komponenterna de samma. Pappersomslaget innebar att information om innehåll, pris, titel och författarens namn flyttades till bokens utsida. Bokens innehåll och dess exteriör knöts ihop och blev därmed oupplösliga delar av varandra. Tidigt började omslaget dessutom användes för marknadsföring, med en tilltalande formgivning.

Helena Strömquist:
”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Disputation: 5 juni 2010
Fakultetsopponent: fil.dr Magdalena Gram, Kungl. biblioteket