Allmännyttigt byggande i Stockholm fram till 1940

Dagens bostadsbrist i Stockholm är inte unik. Också i slutet av 1800-talet och under flera perioder i början av förra seklet byggdes för få lägenheter. Men de gångerna bidrog inflytelserika privatpersoner, bostadskooperativ och statliga och kommunala insatser till bostadsbyggandet.

– Det privata byggandet klarar inte att mätta efterfrågan på bostäder i en storstad som Stockholm. Det har alltid varit bostadsbrist när Stockholm har varit inne i en högkonjunktur, säger ekonomhistorikern Eva Jacobsson, som har studerat det allmännyttiga byggandet i huvudstaden fram till 1940 i avhandlingen Till eget gagn – till andras nytta.

Alltsedan slutet av 1700-talet har det funnits olika alternativ till privata byggherrar. I takt med industrialismen utvecklades företagsbostäder. Under 1800-talet var de som flest, när framförallt dåtidens verkstadsföretag, för att klara en hård konkurrens, erbjöd sina arbetare ett trygghetsnät, bl.a. genom billigt eller till och med gratis boende. Förmögna invånare byggde under slutet av 1800-talet bostäder för kvalificerade yrkesarbetare samt lägre medelklass. Under samma period startade stadens hantverkare egna bostadskooperativ. Dessa var ofta små och byggdes på särskilda platser i Stockholm, t.ex. omkring Humlegården. De utgjorde grunden för dagens bostadskooperation HSB.

Men enbart dessa insatser räckte inte. I slutet av 1920-talet började kommun och stat att föra en ny bostadspolitik, bl.a. genom byggande och bidrag.

– Det var inte det att man tyckte synd om människor som hade dåliga bostäder. Bostäder till alla skulle minska de sociala problemen, som kostade samhället stora pengar.

Bostadsreformer skulle ge positiva effekter på samhällsekonomin. Kostnaden för sjukvård skulle minska, liksom exempelvis brottsligheten. Dessutom blev byggandet ett sätt att öka antalet arbetstillfällen. Då sattes ekonomin in i ett helhetsperspektiv, något som dagens politiker – oavsett politisk tillhörighet – borde kunna dra lärdom av, anser Eva Jacobsson.

Eva Jacobsson:
Till eget gagn – till andras nytta. En komparativ studie av allmännyttigt byggande i Stockholm fram till 1940
Institutionen för ekonomisk historia, Stockholms  universitet
Disputation: 27 oktober 2000
Opponent: docent Dan Bäcklund, Lärarhögskolan Umeå