Budgetsatsning på kulturarvsprojekt

I kulturbudgeten för 2002 har regeringen satsat närmare 50 miljoner extra på kulturmiljövård. Särskilt uppmärksammat har projektet Agenda Kulturarv blivit, vars syfte är att tydliggöra kulturarvsfrågorna. Agenda Kulturarv får möjlighet att nyttja 10 miljoner kronor per år under tre år. Projektet är ett samarbete mellan länsmuseerna, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet, och målet är att samla kulturarvssektorn till en gemensam framtidssatsning.

– I det mångkulturella Sverige får kulturarvet stor betydelse för alla och envar. En hållbar utveckling innebär varsamhet och uppmärksamhet på kulturmiljön, därför är Agenda Kulturarv ett angeläget projekt, säger Christina von Arbin, överantikvarie och ordförande i Agenda Kulturarvs styrgrupp.

Agenda Kulturarvs syfte är att i bred samverkan med det omgivande samhället förnya inriktningen av kulturmiljövårdens arbete och ge kulturarvsfrågorna en demokratisk förankring och slagkraft. Agenda Kulturarv ska 2003 resultera i en programförklaring med gemensamma mål och strategier för kulturmiljösektorn.

– Tanken är att så många som möjligt ska vara delaktiga i vägvalen inför framtiden. Därför kommer vi engagera både allmänheten, kommuner och andra samhällssektorer i samtal med kulturmiljösektorn kring hur vi värderar vårt kulturarv, säger Sörmlands landsantikvarie Karin Lindvall.

– Att fånga in människors uppfattningar och möta de behov av historisk förankring och identitet som den snabba utvecklingen innebär är en viktig samhällsuppgift, tillägger Lennart Edlund, länsantikvarie på Gotland.

Under hösten kommer bland annat en omvärldsanalys och en opinionsundersökning genomföras. Efter utvärdering ska huvudinriktningarna sammanställas i programförklaringen, vilken kan komma att leda till förändrade arbetssätt för kulturmiljövården.

(2001-09-24)