Fortsatt satsning på industrisamhällets kulturarv

Regeringen går vidare med satsningen på industrisamhällets kulturarv och har idag beslutat att ge bidrag till ytterligare sju olika projekt.

Länsstyrelsen i Södermanlands län får tillsammans med Södermanlands hembygdsförening ett bidrag på 200 000 kronor för projektet Kalklinbanan Forsby – Köping. Projektets syfte är att utveckla en bred organisationsmodell för förvaltning, underhåll och publik lansering av det industrihistoriska komplexet som kalklinbanan mellan Forsby och Köping utgör. Samarbete kommer att ske med en rad institutioner och organisationer i såväl Södermanlands som Västmanlands län – kommuner, länsstyrelser, museer m.fl. samt med allmänheten.

Till Göteborgs stad och det kommunala projektet Göteborgska tidsspeglar ges 90 000 kronor för projektet Seminarium om varvshistoriskt centrum. Avsikten med projektet är att tillsammans med bl.a. Svenska Metallindustriarbetarförbundet (avd. 41) arrangera ett seminarium med nationell räckvidd för att diskutera frågor kring svensk varvsindustri ur ett kulturarvsperspektiv.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall tillsammans med Blekinge museum arrangera ett seminarium i syfte att diskutera förändringsprocesser i samhället. För detta ändamål får de 85 000 kronor. Seminariet tar avstamp i Blekingeregionens förändringar från industri- till kunskapssamhälle, med stark telekomindustri bl.a. Projektet vänder sig till kulturarvssektorn och till universitet och högskolor.

Luleå hembygdsförening får för projektet Seminarium om Svartön i Luleå 30 000 kronor. Syftet med detta projekt är att arrangera ett seminarium om Svartön, med bl.a. den nu övergivna malmhamnen i Luleå. Syftet är att väcka intresse för och öka kunskapen om Svartön som industrimiljö och dess betydelse för Norrbottens industriella utveckling. Projektet skall bedrivas tillsammans med Svartöstadens hembygdsförening och Malmbanans vänner.

Riksarkivet får ett bidrag på 1 000 000 kronor för fem olika delprojekt. Riksarkivet skall fungera som samordnare medan det praktiska arbetet i projekten skall bedrivas lokalt och regionalt.

De fem delprojekten behandlar arkivmaterial ur olika aspekter. Ett projekt omfattar inventering, omhändertagande och tillgängliggörande av glasbruksarkiv i sydöstra Småland. Resultatet av detta arbete är tänkt att omfatta publicering och utställningar, utöver det övergripande målet att säkra dessa arkiv för forskning.

Det andra delprojektet innebär en satsning på att dokumentera små och medelstora industriföretag, bl.a. med fokus på begrepp som familjeföretag, invandrarföretag, kvinnliga och unga företagare. Nya och mer aktiva former för dokumentation och bevarande eftersträvas. Detta projekt kommer att huvudsakligen bedrivas av Stockholms Företagsminnen.

Enheten SVAR inom Riksarkivet står för projektet Ådalshändelser. Detta projekt syftar till att inventera, samla och tillgängliggöra – bl.a. digitalt – dokumentation kring Ådalshändelserna och dess konsekvenser.

Projektet Andan lever skall bedrivas i huvudsak av Jönköpings läns museum och Jönköpings läns arkivförbund. Syftet är att skapa en metod för att bygga upp ett näringslivsarkiv för småföretag, att öka förståelsen för arkivens värde hos småföretagarna m.m.

Föreningen Företagens arkiv i Sörmland skall arbeta med projektet Rädda företagsarkiven i Sörmlands län. Projektet inriktas på inventering och insamling av arkiv från olika branscher och firmor som sällan eller aldrig tidigare har uppmärksammats i forskningen. Det rör sig t.ex. om åkerier, databutiker, bensinstationer, frisörer, pizzerior m.m.

Bidrag har också lämnats till Textilmuseet i Borås och till regionbibliotek Västra Götaland.

(2001-09-27)