Fem historiska industriprojekt får stöd

Regeringen har beslutat att ge bidrag till fem olika projekt inom ramen för den särskilda satsningen på industrisamhällets kulturarv.

Till Linköpings universitet ges 875 000 kronor för projektet Centrum för studier av det industriella kulturarvet (CSIK). Syftet med projektet är att på nationell bas vidareutveckla kunskapsförmedlingen och forskningen inom det industrihistoriska området. Genom seminarier, kurser, fältinsatser, produktion av publikationer och informationsåtgärder m.m. riktar sig projektet främst till kulturarvssektorn och till universitet och högskolor.

Kalmar länsmuseum skall tillsammans med de andra smålandsmuseerna – Jönköpings länsmuseum och Smålands museum driva projektet Huskatalogernas landskap. För detta får de 200 000 kronor. Syftet med projektet är att behandla frågeställningar kring den i Småland viktiga näringsgrenen prefabricerade hus och försäljning av hus genom kataloger. Områden som särkilt skall kartläggas och studeras är husindustrins framväxt och betydelse för lokalsamhället, kataloghusen som boendemiljö m.m. Projektet skall resultera i bokproduktion och en vandringsutställning.

Högskolan på Gotland får 50 000 kronor för projektet KA 3 – från KustArtilleri till KulturArv. Syftet med detta projekt är att undersöka värdeomvandlingar vid förändringsprocesser, med utgångspunkt i nedläggningen av KA 3 i Fårösund. Genom att ta del av människors beskrivningar av och uppfattningar om de pågående förändringarna skall frågor bl.a. om vilken roll kulturarv kan spela i en lokal eller regional ekonomi behandlas.

Regeringen ger Stiftelsen Tekniska museet 50 000 kronor för projektet Electrolux – dammsugaren som samhällsföreteelse. Syftet med projektet är att genom dokumentation om Electrolux dammsugare undersöka aspekter på industrisamhället i vardagen. Frågor kring såväl produktion som konsumtion tas upp. Projektet avser även att verka för ökat samarbete mellan centrala och lokala museer, arkiv och näringslivet.

Feedback Consulting E&E Back KB får 75 000 kronor för projektet Den svenska wallboardindustrin. Syftet med projektet är att dokumentera och undersöka den svenska wallboardindustrin. Frågeställningar som fokuseras på är fiberskivans funktion som inrednings- och byggmaterial och fiberskivans betydelse i svenskt näringsliv m.m.

(2001-09-14)