Bygden, bruket och samhället

Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts lokala händelser ihop med industrisamhällets omvälvande historia?

Dessa frågor diskuteras i Åsa Lundqvists studie av det småländska brukssamhället Böksholm. I centrum står relationen mellan de dominerande folkrörelserna och ledningen för Böksholms sulfitfabrik. Med hjälp av dokument och människors minnen beskrivs dessa parters verksamheter och inbördes förhållanden mellan åren 1900 och 1979 – en historia som återspeglar övergången från patriarkal bruksort till modernt välfärdssamhälle.

Förändringarna i Böksholm under 1900-talet framstår i studien som ett resultat av samspelet mellan lokala organisationer och deras riksorganisationer, men också av övergripande sociala, ekonomiska och tekniska förändringar.

Åsa Lundqvist:
Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900–1979
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 30 mars 2001
Fakultetsopponent: professor Rafael Lindqvist, Umeå universitet