Databas med norrländsk arkeologi

Alla arkeologiska undersökningar genomförda i Norrland mellan 1950 och 1995 finns nu sammanfattade i en databas omfattande 1700 enskilda grävningar i de fem norrlandslänen. Arbetet, som pågått sedan 1995, har färdigställts och publicerats av Institutionen för regional arkeologi vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik.

Den största grävningsaktiviteten i Norrland har ägt rum i inlandet och den mest undersökta kommunen i Norrland är Vilhelmina (139 undersökningar). Andra kommuner med stor undersökningsaktivitet är Jokkmokk (90), Arjeplog (89) och Storuman (89). Trots detta är kunskapen om förhistoria och historia inte särskilt stor i dessa bygder.

– Det är dock knappast fallet, eftersom mycket av den arkeologi som bedrevs under utbyggnadsskedena utfördes av arkeologer från riksantikvarieämbetet i Stockholm. Dessa tog kunskapen med sig till Stockholm där den magasinerades, utan att någon kunskapsåterföring till regionen genomfördes, hävdar professor Per H Ramqvist vid Mitthögskolan.

Det var först under 1970-talets senare hälft Norrland fick en egen arkeologi. Den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet inrättades 1975 och 1976 genomfördes en landsomfattande reformen av kulturmiljövården, då varje län försågs med en egen länsantikvarie vars uppgift var att bedriva fruktbar kulturmiljövård.

Sammantaget innebar detta att norrländska aktörer successivt tog över de arkeologiska undersökningarna i Norrland. Under 1960-talet genomförde riksantikvarieämbetet hela 80 procent av de 289 norrländska undersökningarna, medan siffran för 1980-talet hade sjunkit till 18 procent av de då 514 undersökningarna. Hand i hand med denna utveckling gick också en kraftigt ökande publiceringsverksamhet och återföring av kunskapen till de norrländska regionerna.

– Man kan säga att det var först under 1980-talet som norrlandsarkeologin blev värdig namnet och processen med att ge norrlänningarna tillbaka sin förhistoria pågår för närvarande för fullt. Vi hoppas inom kort kunna etablera ett Arkeologiskt kunskapscentrum för Norrland där all tillgänglig arkeologisk och medeltida kunskap kan samlas till gagn för allmänhet, skolor och forskning, säger Per H Ramqvist.

(2001-01-13)