Den svenska pressens historia

Den svenska pressens historia är med sina fyra band och totalt 1500 sidor den första breda teckningen av den svenska pressen under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och begynnande 2000-tal. Litteraturforskare, historiker, ekonomhistoriker, företagsekonomer, statsvetare, språkvetare samt företrädare för arkiv och bibliotek samarbetar här på ett ovanligt sätt med varandra och med företrädare för tidningsbranschen. I ord och bild fångar de in den mångsidiga företeelse som Sveriges hundratals olika tidningar och tusentals olika tidskrifter utgör.

Pressen är viktig när det gäller att spegla och driva på utvecklingen i det svenska samhället. Har avtecknar sig publicister och journalister, litteratörer och murvlar, tidningsmagistrar och tidningsmakare, tryckeriänkor och pennskaft, reportrar och korrespondenter, tidningstyper och tidningsgummor, redigerare och tidningsdesignare, redaktörer och direktörer, namnkunniga och namnlösa. En del satte märken i pressens historia, ja, till och med i landets – de får här sin rättmätiga plats likaväl som de som inte tidigare uppmärksammats efter förtjänst.

I det första bandet följer vi historien tillbaka till de första tidningarna och tid­skrifterna på 1600-talet – i själva verket ännu längre, till tider av förberedelser. Ännu levande organ som Post- och Inrikes Tidningar, Norrköpings Tidningar och Jernkontorets Annaler skapades under perioden fram till år 1830. Den innefattar både den spännande framväxten av en grundlagsfast tryckfrihet – ett arv som fortfarande har stor betydelse – och en av de största publicistiska fejderna: striden mellan den gamla och nya skolan.

Inte förrän tidningarna 1824 började tryckas på stämplat papper har man något så när säkra uppgifter om upplagorna, men spridning, ekonomi och teknik är också faktorer som uppmärksammas redan i detta första band.

Holmberg, Oscarsson & Torbacke:
Den svenska pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830)
Ekerlids Förlag
341 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2000