Den svenska vegetarismen 1900–1935

Under mitten av 1800-talet började föreningar som benämndes som vegetariska att formeras i västvärlden. Med grundandet av Svenska vegetariska föreningen år 1903 blev Sverige en del av denna internationella rörelse.

Avhandlingen Vad vilja vegetarianerna? handlar om den vegetarism som Svenska vegetariska föreningen och dess förgrundsgestalt Johan Lindström Saxon representerade. Den vegetariska rörelsens formering förstås som ett uttryck för det moderna samhällets framväxt. Det övergripande teoretiska perspektivet handlar även om modernitet utifrån olika aspekter.

Vegetarismen var en del av den större livsreformrörelsen som betonade ett naturenligt levnadssätt. Denna studie undersöker vad det var som gjorde att vegetarismen kan förstås som en egen rörelse med en egen världsbild, trots de nära förbindelser och likheter som fanns mellan den och andra livsreformrörelser.

Undersökningen visar att vegetarianerna förstod sig vara alla goda strävandens avantgarde. Med det menas att de ansåg att vegetarismen var den egentliga kärnan i närbesläktade rörelser såsom nykterhetsrörelsen, djurskyddsrörelsen och fredsrörelsen. Vegetarismen som livsåskådning inneslöt med andra ord de andra rörelsernas strävanden.

Marie Jonsson:
Vad vilja vegetarianerna? En undersökning av den svenska vegetarismen 1900–1935
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Disputation: 28 oktober 2022