Diplom för framstående byggnadsvård

Svenska föreningen för byggnadsvård delar i år ut fyra diplom för framstående insatser inom byggnadsvårdsområdet men också inom trädgårdsrestaurering. Årets diplomtagare är AB Stadsholmen, Marika Irvine, Stefan Haase och Kajsa Halldén. Utdelningen sker vid en ceremoni i Eksjö kyrka.

AB Stadsholmen i Stockholm tilldelas diplom för ”att aktivt lyfta fram trädgårdars kulturhistoriska värden och bevara stadens trädgårdskultur. AB Stadsholmen genomför sedan flera år ett projekt med kulturhistorisk inventering och praktisk restaurering av trädgårdarna i sitt fastighetsbestånd.”

Till Marika Irvine i Kristianstad ges diplomet med motiveringen att hon har ”tagit fram och informerat om skötselmetoder för historiska parker och trädgårdar samt för att ha bidragit till att ge den professionella trädgårdsmästaren en stärkt position inom kulturmiljövården. Hon har arbetat framgångsrikt med att sprida kunskaper om odlande och grödor till en stor allmänhet.”

Stefan Haase, Ljugarn får diplom för ”att under flera decennier insamlat, dokumenterat och på ett generöst sätt spridit kunskap om den gotländska byggnadskulturen. Stefan Haase har genom att medverka i radioprogram, tidningsartiklar, visningar och hundratals föredrag, starkt bidragit till det stora intresse för byggnadsvård och gotländsk byggnadstradition.”

Det fjärde diplomet går till Kajsa Halldén, Särö. Hon har ”tagit sig an och renoverat en större ekonomibyggnad och samtidigt tydligt bevarat dess karaktär som före detta stall. Den gamla stallbyggnaden, med en ursprunglig kuskbyggnad, var mycket nedgången men har nu varsamt byggts om till en modern bostad och ateljé. Kajsa Halldén har med mycket stort kunnande och engagemang räddat den rivningshotade stallbyggnaden och gett den nytt liv med ny verksamhet.”

Svenska föreningen för byggnadsvård är en landsomfattande ideell organisation. Föreningens syften är att verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skall skyddas, vårdas och bevaras. Föreningen har delat ut diplom sedan 1984 och vill genom dessa uppmärksamma allmänhetens intresse för byggnadsvårdsfrågor.

(2003-05-22)