Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. I år får länen inledningsvis dela på 190 miljoner kronor. Därutöver kommer länen att under februari dela på cirka 23 miljoner kronor för olika kunskapsuppbyggande insatser.

Årets nya satsning avseende vård av hembygdsgårdar innebär att ytterligare 12 miljoner kronor fördelas till länen under mars månad. Resten av det totala anslaget på 252 miljoner kronor, är öronmärkta till olika projekt och kommer att fördelas ut under året.

Länsstyrelserna fördelar cirka 75 procent av anslaget till olika vårdinsatser och då främst till den skyddade bebyggelsen.

– Det visar att bidraget är ett viktigt styrmedel för att bevara skyddade miljöer, säger riksantikvarie Inger Liliequist. 

Ungefär hälften av de objekt som fått bidrag nyttjas som besöksmål vilket skapar förutsättningar för regional utveckling och sysselsättning.

Därutöver har framförallt lantbrukets och skärgårdens ekonomibyggnader samt olika industrimiljöer fått bidrag. De är viktiga för karaktären i landskapet men många gånger hotade eftersom de idag ofta saknar funktion och skydd.

19 miljoner kronor har fördelats till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande i Nyköping, Kalmar, Jönköping och Västra Skälby i Västmanlands län. Med dessa bidrag underlättas bostadsbyggandet i medeltida stadskärnor där de arkeologiska undersökningarna är mycket kostsamma.

Den stora satsningen på Bergslagen, Kultur och Turism, fortsätter även i år. Målet för satsningen är att Bergslagen ska vara en välkänd kulturhistorisk och turistisk region, nationellt och internationellt. Sex länsstyrelser får dela på drygt 5 miljoner kronor.