Entreprenörskap i industrialismens gränsområde

Dagens forskning kring entreprenörskap är till stora delar fokuserad kring småföretagandets betydelse för regional utveckling. Hur har detta sett ut utifrån ett historiskt perspektiv? Har det småskaliga entreprenörskapet varit en förutsättning för regional utveckling?

I sin avhandling Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? belyser Torbjörn Danell hur förändringar i den lokala miljön påverkar entreprenörskapet när nya tider och villkor bryter in.

Avhandlingen studerar förändringar i företagande, företagarnätverk och entreprenörskap i Skellefteåregionen. Studien är ett försök att pröva en tes om hur det lokala entreprenörskapet kan utvecklas över lång tid i en region.

Resultaten visar att det lokala företagandet växer fram i ett samspel mellan ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer, till exempel värderingsmönster och lokala nätverk. Resultaten tyder även på att det småskaliga entreprenörskapet har gynnat den regionala utvecklingen. Detta fanns redan innan Bolidenbolaget etablerades och bidrog även till att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Torbjörn Danell:
Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen
Institutionen för ekonomisk historia, Umeå Universitet
Disputation: 15 december 2000
Fakultetsopponent: docent Sven-Olof Olsson, Högskolan i Halmstad