Ett massmedium för folket på 1700-talet

Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling.

Kungörelserna fungerade som ett massmedium och uppläsningen från predikstolarna utgjorde en del i ett system för masskommunikation då tidningar var få och främst lästes av en bildad överklass. Detta är ämnet för denna avhandling som belyser kungörelsernas funktion i krig och fred.

Elisabeth Reuterswärd:
Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle
Historiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 29 september 2001
Fakultetsopponent: Fil.dr Britt Liljewall, Göteborg