Svensk lindningstrådsindustri 1945-1980

Avhandlingen Elektrotekniska industrins ledande tråd är en studie av svenska producenter av isolerad lindningstråd och de marknadsförhållanden som omgärdat branschen under perioden 1945-1980. Den var en länk i de tre elektrotekniska koncernernas – ASEA, Electrolux och LM Ericsson – underleverantörskedja. Wallenberggruppens organiserande initiativ kring gränsdragningar för vad de tre elektrotekniska koncernerna skulle producera kom att prägla även lindningstrådsföretagens inriktning mot stark- eller svagström.

Efterfrågan på lindningstråd har under undersökningsperioden präglats av den expansiva försäljningen av de elektrotekniska produkter som kom att bli norm såväl inom företag som enskilda hem. Familjeföretaget Dahréntråd utgör branschbeskrivningens kärna och slutpunkt – från dess bildande efter andra världskriget fram till att det 1973 blev den enda kvarvarande lindningstrådsproducenten på svensk mark och integrerades i ASEA:s starkströmskonglomerat.

Den ökande efterfrågan på lindningstråd var grunden till att Ernst Dahrén startade sitt företag i Jonslund, som präglades av mindre jordbruk och en bygd som saknade arbetstillfällen. Specialiseringen på lindningstrådstillverkning tillsammans med möjligheten att anställa en noga utvald och lojal kår av medarbetare, initialt med låga löner samt acceptans för att arbeta i treskift, skapade konkurrensfördelar för företaget. Prissättningen styrdes av de internationella priserna på koppar och aluminium och de pris- och rabattlistor som fanns för den valstråd som var ämnad att bli lindningstråd.

Ernst Dahréns entreprenöriella och patriarkala ledarskap präglade företagets kultur och ägarfamiljens benägenhet att återinvestera vinsterna har varit en viktig grund för expansion och självständighet fram till försäljningen av företaget 1973 till ASEA.

Robert Thavenius:
Elektrotekniska industrins ledande tråd. AB Dahréntråd och svensk lindningstrådsindustri 1945-1980
Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet
Disputation: 28 april 2017