Färdigforskat om Vasas färger

Vasas ursprungsfärger är inget mysterium längre. Under tolv års tid har mer än tusen färgrester från ett fyrtiotal skulpturer analyserats i forskningsprojekt som saknar motsvarighet i världen. Den tredje och avslutande rapporten, som nu är klar, handlar om tolkningen av enklare skulpturer, dekorlister och ornament och har gett de slutliga pusselbitarna till helhetsbilden.

Länge trodde många att regalskeppet Vasa prytts av helförgyllda skulpturer mot blå bakgrund. I slutet av 1980-talet bad Vasamuseet konservator Peter Tångeberg att undersöka om den bilden stämde. Utgångsläget verkade hopplöst. Tiden i vattnet och konserveringen gjorde att det man kunde se var några få bruna klumpar och lite spår av förgyllning. Fanns överhuvudtaget färgpigmenten kvar?

När resterna avskilts från smuts och konserveringsmedel granskades de i elektronmikroskop vid Universitetets Oldsakssamling i Oslo. Svaren blev positiva. Små spår av järn kunde skvallra om rött, bly om vitt, koppar om blått eller kanske grönt.

Under arbetets gång utvecklades analysmetoderna och resultaten jämfördes med färgsatta skulpturer i kyrkor och marina målningar. En överraskande bild började sakta träda fram ur den historiska dimman. Vasa visade sig ha varit ett brokigt skepp i skarpa färger med tydligt framträdande skulpturer.

– Jag hade ju insett redan att skulpturerna inte kunde ha varit helförgyllda men vi fick fram helt omvälvande resultat, berättar Peter Tångeberg.

Enligt Tångeberg kan skeppet nu också ta sin plats i konsthistorien: Skulpturerna gjordes i en tid där renässansen med sina harmoniska uttryck ”spårat ur”. Stilen kallas idag för ”manieristisk” och är ganska överdriven med sina grinande maskaroner och sina övernaturliga väsen. Den starka färgsättningen understryker detta.

Analyserna har kostat tid och pengar och redan från början visste man att det skulle vara orealistiskt att undersöka alla Vasas skulpturer. Man gjorde istället ett urval som skulle kunna representera helheten.

I Vasamuseets utställning Makten och härligheten visas resultat från det stora färgforskningsprojektet. Skulpturer, vars färger rekonstruerats, har här blivit tydligare och stirrar tillbaka på nutida besökare.

(2003-02-25)