Fri museientré gav fördubblat antal besökare

– Som ett resultat av försöken med fri entré har det uppstått en omfattande offentlig debatt om museernas tillgänglighet. Den diskussionen ser jag som en av de mest värdefulla konsekvenserna av vår försöksverksamhet, säger museichef Kristian Berg vid Statens historiska museer i Stockholm i den slutredovisning av museernas försöksverksamhet med fri entré under 2002 som nu överlämnats till Kulturdepartementet.

Statens historiska museer – det vill säga Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet – har i olika omgångar genomfört försök med fri entré. Det senaste och mest omfattande försöket skedde våren 2002 från den 2 januari till och med den 12 maj. I slutrapporten till Kulturdepartementet redovisas både de positiva effekterna såväl som en del problem.

Antalet besökare ökade på Historiska museet med 150 procent medan siffran för Kungl. Myntkabinettet blev 100 procent. Vidare konstateras att skolan på allvar hittade till museerna och att invandrargrupperna har gjort besök i en betydande omfattning.

Däremot ökade inte intäkterna från Historiska museets butik trots det kraftigt ökade antalet besökare. Den stora besöksströmmen innebar också påfrestningar på både personal och lokaler.

Försöksverksamheten pekar också på att fri entré kan vara ett effektivt verktyg för att nå nya besökare genom gruppbesök. När det gäller enskilda besök tycks däremot inte fri entré ha någon större effekt; publikens sammansättning förblev i stort sett densamma.

Av den utvärdering som gjorts framgår bl.a. att många besökare uppskattade den möjlighet som fri entré innebar. Besökarna kände sig t.ex. inte tvungna att av ekonomiska skäl jäkta igenom hela museet vid ett enda tillfälle; fri entré tillät dem att komma tillbaka och titta på en del i taget.

– I likhet med arkiv och bibliotek bör museerna vara avgiftsfria för besök. En vital och öppen diskussion om hur vi som museer fortlöpande kan bli än mer angelägna mötesplatser framstår som en viktig framtidsfråga, säger museichef Kristian Berg i en kommentar.

(2003-02-27)