Fem statliga byggnadsminnen utökas

Dalby kungsgård. Foto: Antoniah (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Dalby kungsgård. Foto: Antoniah (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Regeringen har beslutat att utöka det statliga byggnadsminnet på fem statligt ägda jordbruksegendomar, så kallade kungsgårdar. Beslutet gäller Höjentorps kungsgård i Skara, Herrsäters kungsgård i Åtvidaberg, Dalby kungsgård i Lund, Hjälmshults kungsgård i Helsingborg och Kastellegårdens kungsgård i Kungälvs och Göteborgs kommuner.

– Dessa jordbruksegendomar berättar spännande och viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Samtidigt som de har ett högt kulturhistoriskt värde fungerar de även i dag som levande jordbruk. Kulturmiljö utgör en grundsten i ett hållbart samhällsbygge. Därför är det extra roligt att bidra till att dessa gårdar genom utökat skydd kan finnas kvar för framtida generationer, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

Bebyggelsekärnorna i de fem jordbruksegendomarna är sedan tidigare förklarade som statliga byggnadsminnen. De nu föreslagna utökningarna av de statliga byggnadsminnena gör att jordbruksegendomarna ses som en helhet i kulturmiljövården. Den fastighetsstrategi som läggs fram i Kulturarvspolitik (2016/17:116) anger att statligt ägda kulturhistoriska fastigheter ska vara skyddade som statliga byggnadsminnen om de har synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Kungsgårdar representerar en viktig del av det statliga kulturarvet. I dag återstår endast ett mindre antal kungsgårdar i statlig ägo. Kungsgårdarna var en central del i kronans tidiga organisation och maktutövning. Genom att resa runt och bo på de olika kungsgårdarna kunde kungen kontrollera de omkringliggande trakterna. Gårdarna erbjöd mat och hushållning, men fyllde även en viktig funktion för djurhållning av kungens och ridderskapets hästar. Förutom mark för odling och bete ingår skogar för virke och ved, fiskevatten och ofta djurgårdar eller hjorthagar i anslutning till kungsgårdarna som fungerade som levande skafferi.

I senare tider fungerade många kungsgårdar som en del av statens försörjningssystem genom att delas ut som förläningar istället för lön till ämbetsmän och militärer inom Indelningsverket. Detta system har starkt bidragit till att kontinuiteten av verksamhet på dessa gårdar har funnits i flera hundra år i statlig ägo.

Det finns drygt 280 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.

(2021-01-29)

Läs mer om de fem kungsgårdarna