Förflutenhet för alla?

Kulturarvsinstitutioner omtalas ofta som samhällets kollektiva minne och vår länk till det förflutna. Men hur avgörs det vilken bild av det förflutna de förmedlar och går det att förändra så att fler än institutionerna får inflytande i de processer där kulturarvssamlingar blir till?

I  fyra delstudier undersöker denna avhandling hur kulturarv produceras av deltagare inom institutionella ramverk och hur denna produktion förhåller sig till de informationsstrukturer som beskriver och ordnar kulturarv på arkiv, museer och andra minnesförvaltande organisationer.

Institutionell kulturarvifiering och deltagarinflytande teoretiseras med hjälp av perspektiv från informationsvetenskap, kulturarvsstudier och kulturella minnesstudier. Genom att diskutera hur villkoren som sätts upp av institutionella informationsstrukturer påverkar deltagarnas möjligheter till inflytande kartläggs förutsättningarna för hur institutionell produktion av kulturarv kan innefatta fler perspektiv på det förflutna.

Ina-Maria Jansson:
Förflutenhet för alla? Digitalt deltagande som metod för demokratisk kulturarvsproduktion
Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Disputation 10 juni 2023