Riksantikvarieämbetet vill leda nationellt kulturskyddsråd

Riksantikvarieämbetet har utrett de organisatoriska och juridiska förutsättningarna för inrättandet av ett nationellt kulturskyddsråd för att stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig. Den 10 augusti redovisades uppdraget till regeringen.

Utgångspunkterna för uppdraget var att ett nationellt kulturskyddsråd ska verka för att kulturarvssektorn är rustad för att skydda kulturarvet, samt att sektorn har en god beredskap för att kunna upprätthålla verksamhet vid höjd beredskap eller krig. Riksantikvarieämbetet har genomfört uppdraget i dialog med aktörer inom kulturarvs- samt beredskapsområdet.

Dialog och behovskartläggning visar att det finns stora behov av samordning och stöd i beredskapsarbetet för skydd av kulturarv. Det framkommer också behov av information och kompetenshöjande åtgärder som stöd i beredskapsplaneringen för att kunna upprätthålla verksamheter under kris och krig.

I dialog med berörda aktörer framkommer önskemål om att ett kulturskyddsråds uppgifter görs tydliga och tar sikte på de mest angelägna och svårlösta uppgifterna. Framför allt lyfts uppgiften planering för undanförsel, det vill säga kulturarv som inte kan skyddas på plats och därför behöver föras undan till säkrare plats, till exempel arkivhandlingar, böcker, konstverk och natur- och kulturhistoriska föremål, fram.

Riksantikvarieämbetet föreslås leda arbetet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, länsstyrelserna, centralmuseerna, de regionala museerna samt Svenska kyrkan föreslås vara representerade i rådet. Riksantikvarieämbetet föreslår att regeringen utser rådets ordförande.

Utöver ett nationellt kulturskyddsråd avser Riksantikvarieämbetet att fortsätta dagens arbete med att driva ett forum för informations- och erfarenhetsspridning. Detta forum bör utökas så att deltagande aktörer representerar en bredd av aktörer inom kulturarvsområdet. Genom samverkan med centrala aktörer inom konst- och kulturområdet kan också en vidare grupp av kulturaktörer ta del av och dela relevant kunskap och erfarenheter.

– Våra förslag kring rådets sammansättning och uppdrag underlättar samverkan mellan nyckelaktörer och tydliggör vilka uppgifter rådet behöver fokusera på. Det är viktigt att rådet relativt snabbt kan inrättas, då utmaningarna som behöver lösas är stora och vi dessutom inte får tappa fart i den beredskapsplanering som redan pågår. De förslag vi nu lägger möjliggör en skyndsam fortsatt process och kommer bidra till ett effektivt beredskapsarbete för skydd av kulturarv, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Genom att inrätta rådet i form av ett regeringsuppdrag för en begränsad period, med utvärdering i slutet av den första perioden, ges möjlighet att göra justeringar i såväl rådets sammansättning av aktörer som uppgifter och arbetsformer.

Hela redovisningen av regeringsuppdraget finns här.

(2023-08-17)

Se även Utredning om nationellt kulturskyddsråd (2023-03-30)