Fornlämningar riskerar skadas i stormens spår

Stormen Gudrun har vräkt många fornlämningar i dagen med sin framfart och värdefulla fornlämningar riskerar nu att skadas ytterligare när det stormfällda virket ska tas om hand.

– Det är av stor vikt att skogsägarna får kunskap om var fornlämningar finns i skogslandskapet så att eventuella skador inte förvärras vid upparbetningen av den stormskadade skogen, säger Skogsstyrelsen generaldirektör Göran Enander.

Totalt är cirka 2 400 fornlämningar skadade efter stormen, många av dem är gravar. Värst drabbat är Kronobergs län, där 15 procent av fornlämningarna i skogsmark kan vara skadade. Vid ett besök i Jönköping i veckan diskuterade riksantikvarie Inger Liliequist vid Riksantikvarieämbetet tillsammans med Skogsstyrelsens general-direktör Göran Enander hur ytterligare skador på fornlämningar ska kunna undvikas när den stormskadade skogen upparbetas.

– Skogsägarna måste få tillgång till den information vi samlat samt kunskapen från tidigare inventeringar. Länsstyrelserna behöver också resurser för att ta in extra handläggare för att bistå skogs-ägare med avverkningsbeslut och rådgivning så att ytterligare skador kan undvikas, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet har avsatt fyra miljoner kronor för skade-inventering och restaurering av fornlämningar. Men ytterligare medel behövs, bland annat för handläggningen på länsstyrelserna.

– Den här situationen väcker frågan om hur omfattande vår kunskap om fornlämningar och kulturvärden i skogslandskapet är och pekar på att vi bör öka inventeringarna av fornlämningar i våra svenska skogar, säger Göran Enander.

(2005-04-17)