Forskningsprojekt för Vasas bevarande sjösatt

Nu har fem forskarlag valts ut för projektet som syftar till att långsiktigt lösa Vasas svavelproblem. Under fyra år avsätts åtta miljoner kronor till vetenskapliga undersökningar på bred front. Målet är att stoppa nedbrytningen av träet i Vasa.

– Äntligen kan forskningen komma i gång på allvar, säger chefskonservator Ingrid Hall Roth.

I december förra året bjöd Statens maritima museer in forskare att ansöka för deltagande i ett forskningsprojekt om Vasa och svavlet. Åtta miljoner kronor för fyra år hade ställts till förfogande av fem bidragsgivare; Formas, Riksantikvarieämbetet, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Strategisk forskning och Vinnova.

Under våren har Statens maritima museer och en oberoende expertgrupp granskat tolv ansökningar. Åtta kommer från Sverige, de övriga från Danmark, England, Holland och Italien. Nu, i juli, valdes fem delprojekt ut.

De fem delprojekten leds av Institutionen för strukturkemi vid Stockholms universitet, Institutionen för oorganisk och fysikalisk kemi vid lantbruksuniversitet i Uppsala, Trätek, Nationalmuseet i Köpenhamn och Universitet i Portsmouth.

Forskningen skall koncentreras kring ett antal huvudfrågor:
Vad skyndar på bildandet av svavelsyran?
Vilka metoder kan ta bort svavelsyra och stoppa nybildningen?
Finns bakterier i Vasa och hur påverkar de i så fall nedbrytningen?
Hur påverkar järnet i Vasa nedbrytningen?
Hur kan järnet tas bort?
Hur påverkar konserveringsmedlet i Vasa nedbrytningen?

Lars Ivar Elding, professor emeritus från Lunds universitet, samordnar insatserna vetenskapligt och ekonomiskt. Inför sommaren kallas forskarna till ett första möte.

Samtidigt pågår det kortsiktiga motandet av svavelsyrebildningen på Vasa yta. En tredje behandling med bikarbonat av träet görs inför sommarsäsongen. Det ökade antalet besökare ställer också större krav på Vasamuseets klimat och ett extra kylaggregat skall hjälpa till att hålla luftfuktigheten nere. Även detta är en kortsiktig insats i väntan på ombyggnaden av Vasamuseets klimatanläggning.

(2003-07-06)