Förtjänstmedalj till eldsjälar på Råshult

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går i år till Lena och Michael Michaëlsson som sedan 1988 ansvarar för skötseln av landskapet på Carl von Linnés barndomshem Råshult. I Linnés anda har de skapat ett andningshål för människor av idag, inte bara ett historiskt titthål. Råshult är en plats för inspiration och en plats där man kan få en grundläggande lektion i ekologi och biologisk mångfald.

Sedan 1988 har familjen Michaëlsson bott i arrendatorsbostaden i Råshult. De är engagerade av Stiftelsen Linnés Råshult och har genom ett avtal med länsstyrelsen ansvarat för skötseln av landskapet som blev ett kulturreservat 2002. Från början handlade det om att slå ängarna med lie men under åren har arbetet växt.

Lena och Michael Michaëlsson har återskapat Carl von Linnés barndomshem Råshult till ett levande kulturlandskap. De har under årens lopp fördjupat sina kunskaper om hur man odlade på 1700-talet och hur växtbetingelserna på olika marker är för de arter som naturligt hör hemma i området. De har återupptagit djurhållning och har skaffat de kor, oxar, får, gäss och höns som hör hemma på en gård i Råshults storlek. De har anlagt en ny humle- och örtagård och en krikonlund och i anslutning till Kulturreservatet finns nu även ”Carls trädgård” – en trädgård för barn att botanisera i och inspireras av.

De tilldelas medaljen för att de ”med kunskap och entusiasm och med sikte på framtiden verkar för en hållbar utveckling. De utvecklar Carl von Linnés arv för kommande generationer genom att återskapa den biologiska mångfalden i 1700-talslandskapet och genom att ta tillvara och sprida erfarenheterna”.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut sedan 1981 till den eller de som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Förra året gick den till till dragoxarna Bosse och Lasse samt till deras körkarl Erik Svensson.

(2007-11-14)