200 miljoner mer till kulturen

Ytterligare 200 miljoner kronor till kulturen – utöver sedvanlig prisuppräkning – aviseras i årets budgetproposition. 160 miljoner är satsningar på bl.a. teater, museer och kulturmiljövård. 40 miljoner för ett permanent forum för Levande historia tillkommer från 2003.

På musei- och kulturarvsområdet föreslås reformer på cirka 80 miljoner kronor samt vissa engångssatsningar, däribland:

 • 17 miljoner i reformmedel till de regionala museerna.
 • 15,5 miljoner till vissa statliga museer; bl.a. Moderna museet, Nationalmuseum, Arkitekturmuseet, Östasiatiska och Marinmuseum.
 • Därutöver 9 miljoner kr till Naturhistoriska riksmuseet under 2002, bl.a. för att förbättra förvaringen av Linnés botaniska samlingar.
 • 500 000 kr till Historiska museet för att under nästa år fortsätta försöken med fri entré
 • 40 miljoner kr per år, från och med 2003, för ett permanent Forum för Levande historia. Detta kultur- och kunskapscentrum föreslås ligga i Stockholm, men samverka med institutioner och enskilda över hela landet. Forumet ska främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Särskilt viktiga målgrupper blir skolungdom och lärare.

På kulturmiljö/kulturarvsområdet föreslås reformer på sammanlagt 62 miljoner kronor plus vissa engångssatsningar:

 • 48,5 miljoner kr för att klara en högre ambitionsnivå vad gäller exempelvis vården av byggnadsminnen, inrättandet av kulturreservat över hela landet och annan kulturmiljövård.
 • För fortsatta satsningar på det industrihistoriska arvet föreslås 7 miljoner kr på tre år.
 • Årets insats för arbetslivsmuseerna – 4 miljoner kr – upprepas nästa år.
 • En filmvårdscentral etableras i Grängesberg. Svenska filminstitutet får i uppdrag att rädda den dokumentära film som nu riskerar att förstöras. 10 miljoner kr aviseras under 2002.

Övrigt:

 • Från och med 2002 börjar den kyrkoantikvariska ersättningen betalas ut, d.v.s. statens ersättning till Svenska kyrkan för vård och underhåll av det gemensamma kyrkliga kulturarvet. Beslutet togs i samband med stat-kyrka-reformen. För 2002 är ersättningen 50 miljoner kr.
 • Folkbokföring kommer även fortsättningsvis att ske på församling inom Svenska kyrkan. Utredningsförslaget att begreppet territoriell församling ska utgå ur folkbokföringslagen och ersättas med kommun genomförs inte.

(2001-09-21)