Fortsatta arkeologiska undersökningar på Lurö

Den medeltida kyrkoruinen på Lurö. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

Den medeltida kyrkoruinen på Lurö. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

I augusti fortsätter Värmlands Museum med arkeologiska undersökningar på Lurö i Vänern. Här har arkeologiska undersökningar skett i flera omgångar sedan 1989. Senast 2016. Undersökningarna har kommit att beröra ett stort antal olika lämningar, däribland en medeltida kyrkoruin och boplatslämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid.

En starkt bidragande orsak till att undersökningarna genomförts är förekomsten av den stora kyrkoruinen och traditionerna kring ett kloster. Undersökningarna har varit mycket givande, men samtidigt kvarstår frågor, bland annat kring kyrkan och varför den byggdes på Lurö. Genom de genomförda undersökningarna vet vi att kyrkan är medeltida och mycket talar för att den övergavs redan på 1300-talet.

De arkeologiska undersökningarna har också frambringat en rad lämningar av boplatskaraktär. 2010 framkom exempelvis delar av ett större långhus från 1000-1200-talen. Samtidigt visar andra dateringar på spridda lämningar från andra tidsepoker, de äldsta drygt 2000 år gamla och de yngsta 400–500 år gamla. I dag kan vi belägga en fast gårdsbebyggelse på ön från omkring vår tidräknings början, men spridda fynd visar att man bott på Lurö redan under stenåldern.

Årets undersökningar har tre frågeställningar: Har kyrkan anlagts på en boplats från järnåldern? Finns fler kristna begravningar intill kyrkoruinen? Vilka dimensioner har det tidigare delundersökta långhuset och vilken funktion har byggnadslämningarna som ligger intill och väster om långhuset?

Undersökningarna påbörjas den 20 augusti och förväntas pågå en dryg vecka. Den 26 augusti arrangerar Värmlands Museum allmänna visningar av de arkeologiska undersökningar på Lurö.

(2018-07-22)

Se även Lurös fornmysterier utreds på nytt (2016-08-25)