Framväxten av det svenska bilsamhället 1914–1959

Under början av 1950-talet blev Sverige det biltätaste landet i Europa. Utvecklingen liknades vid en flodvåg av tidens aktörer och samhället anpassades snabbt till massbilismen. I en politisk miljö som i många stycken liknar dagens teknikoptimism byggdes infrastrukturen upp för bilism i stor skala och Sverige blev ett fullt utvecklat bilsamhälle. Under efterkrigstiden var bilen den främsta symbolen för modernitet och framåtskridande. Nu, 50 år senare, betraktas IT och den ”elektroniska motorvägen” med samma optimism.

Pär Blomkvist undersöker i sin avhandling Den goda vägens vänner de starka intressegrupper som agerade för att, som man själva sade, ”främja bilismens sunda utveckling”. I fokus står Svenska vägföreningen som kom att bli en paraplyorganisation för intressegrupper som t.ex. Bilindustriföreningen och Svenska petroleuminstitutet.

Avhandlingen lyfter fram det betydande inflytande den samlade billobbyn haft över bilismens utveckling, det nära samarbetet mellan bilismens olika organisationer och den intima relation som växt fram mellan billobbyn och den statliga vägadministrationen (i dag Vägverket). Svenska vägföreningen bildades 1914 av privatbilister i Kungliga Automobilklubben (KAK) i samarbete med Väg- och vatteningenjörer inom Svenska teknologföreningen och fick tidigt en position som politiskt neutral förmedlare av teknisk sakkunskap.

Vägföreningen spelade en betydande roll i professionaliseringen och för vetenskapligandet av vägsektorn. V-ingenjörernas professionella strategi – att teknifiera vägfrågan – blev Svenska vägföreningens politiska strategi och vägföreningens viktigaste politiska resurs har varit ingenjörernas anseende som opolitiska tekniska experter. Parallellerna med dagens utbyggnad av IT-samhällets infrastruktur är tydliga och avhandlingen väcker frågan om vem som har makt över de tekniska systemens framväxt.

Pär Blomkvist:
Den goda vägens vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914–1959
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 23 mars 2001
Opponent: Per Østby, Norges tekniska universitet, Trondheim