Claes Gejrot får årets Birgittapris

Birgittastiftelsen har beslutat att tilldela Claes Gejrot årets Birgittapris. Claes Gejrot har genom sina arbeten rörande Vadstena-diariet, den centrala källskriften för vår kunskap om Vadstena kloster, givit ett grundläggande bidrag till svensk och internationell forskning om arvet efter den Heliga Birgitta.
Claes Gejrot disputerade 1988 på den första moderna, kritiska utgåvan av Diarium Vadstenense. The Memorial book of Vadstena Abbey. Genom att han skrev sin inledning och vetenskapliga analys på engelska gjorde han boken tillgänglig för den internationella forskning som har blommat upp kring Birgitta, Vadstena och birgittinerna inte minst i anslutning till jubileumsåren 1991 och 2003.

Heliga Birgittas relikskrin

Heliga Birgittas relikskrin. Foto: Helena Törnqvist.

Minnesboken var dock fortfarande svårtillgänglig för en bredare svensk publik, eftersom den enda svenska översättningen var föråldrad och bristfällig. 1996 gav Claes Gejrot därför ut Vadstena-diariet. Latinsk text med översättning och kommentarer. Här är inledningen bredare hållen och texten presenteras med en parallell-översättning, som är mycket trogen och gör det möjligt även för en ovan latinläsare att se vad som betyder vad. Båda versionerna tillgängliggör genom sina olika register en mängd information om människor och förhållanden i och runt om Vadstena kloster och i det medeltida Sverige överhuvudtaget.

Gejrot har också i en rad artiklar behandlat andra teman med birgittinsk anknytning. Han har sysslat med regelverkstexter, med birgittinernas internationella kontakter, särskilt med det engelska dotterklostret Syon Abbey, och med Vadstenapredikan. Som hand-ledare har han inspirerat sina elever att ta sig an ämnen med Vadstenaanknytning. Förutom sin forskning inom det birgittinska området har Gejrot i olika sammanhang visat prov på brett och gediget kunnande och vilja till tvärvetenskapliga insatser i medel-tidsforskningens tjänst, skriver Birgittastiftelsen.

Birgittastiftelsen strävar efter att årligen kunna utdela Birgittapriset som uppmuntran till forskare eller andra uppmuntrare av det birgittinska arvet. Förra året gick priset till docenten och förra huvudredaktören för Svenskt diplomatarium, Birgitta Fritz.

(2007-03-25)