Lars Amréus ny ordförande för Sveriges museer

På Riksförbundet Sveriges Museers årsmötet den 20 mars valdes Lars Amréus, överintendent vid Statens Historiska museer till ny ordförande. Han ersätter Christina von Arbin, Statens Försvars-historiska museer.

Lars Amréus är sedan den 1 juli 2006 överintendent på Statens Historiska museer. Han har en bakgrund som arkeolog vid Riks-antikvarieämbetet, tjänsteman vid Kulturdepartementet samt Statens Historiska museer.

Lars Amréus, nyvald ordförande för Riksförbundet Sveriges Museer

Lars Amréus, nyvald ordförande för Riksförbundet Sveriges Museer.

– Få länder i Europa har så många museibesök per invånare som Sverige. Sveriges museer har en stark förankring och är en viktig resurs i samhället. Jag ser fram emot att som ny ordförande i Riksförbundet Sveriges Museer verka för ökat samarbete mellan museerna och för att ytterligare stärka vår roll.

Riksförbundet Sveriges Museer bildades den 2 december 2004. Förbundet samlar stora och små museiinstitutioner i Sverige och verkar för samarbete mellan museer. Antalen medlemsmuseer ökar stadigt och var vid årsmötet 119.

(2007-03-21)