Från fattigdom till välstånd

Under de senaste trehundra åren har världen förändrats på ett genomgripande sätt. Fattiga bondesamhällen har blivit rika industri- och tjänstesamhällen. Tidigare var hunger och för tidig död en del av vardagen, men i dag är livsvillkoren bättre än vid något annat tillfälle i historien. Tack vare industrialiseringen som uppstod i Storbritannien i mitten av 1700-talet skapades efterhand ett välstånd för många. Det stigande välståndet har gått hand i hand med allt bättre hälsa för människor runt om i världen.

Sverige uppvisade tidigt en egen modell för politisk och ekonomisk förändring. Statsmakten var förankrad lokalt i hela riket och lät sig inspireras av lokala framgångsexempel för att stifta lagar och justera befintliga förordningar. När dialogen mellan statens och lokalsamhällets företrädare fungerade började ett förtroende gentemot offentliga institutioner byggas upp. Nya sociala arenor och en utpräglad förhandlingskultur formade ett samhälle med hög tillit och låg korruption.

Från fattigdom till välstånd tecknar huvuddragen i Sveriges ekonomiska historia från cirka 1750 fram till i dag. Ny primärforskning och nya tolkningar från en rad olika discipliner presenteras, och Sverige jämförs genomgående med andra länder i Europa och världen.

Christopher Lagerqvist är forskare i ekonomisk, politisk och social historia, verksam i Uppsala och Oxford, där han sedan 2008 är associerad forskare. Han disputerade med avhandlingen Vid vägs ände. Strukturrationalisering, migrationsmönster, kvarboende och försörjningsstrategier i Ängersjö församling år 1925–1990 och har skrivit boken Reformer och revolutioner. En kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia åren 1750–2010.

Christopher Lagerqvist:
Från fattigdom till välstånd. Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig död
Dialogos Förlag
Utkom 2022