Från landskapslagar till statsliberalism

Hur såg egentligen det ekonomiska tänkandet ut i Sverige från medeltiden fram till 1800-talets mitt? Det är frågan som ställs i denna första större historiska genomgång av svenskt ekonomiskt tänkande och skrivande genom tiderna. Vad vi i dag kallar ekonomisk teori fanns inte som renodlad disciplin före 1800-talet, utan inrymdes inom olika vetenskaper och läror, från naturvetenskap och juridik till vad som numera kallas samhällsvetenskap. Det var först under 1700- och 1800-talet som en ökad specialisering skedde och nya originella tankar växte fram på svensk mark.

Från landskapslagar till statsliberalism visar hur det ekonomiska tänkandet i Sverige utvecklades genom århundradena. Det skedde i nära samband med den samhälleliga utvecklingen och som en symbios mellan universitetens lärdom och vardagens bestyr. En fråga som ställs i boken är hur svenskt tänkandet egentligen var. Självfallet fanns en anknytning till utvecklingen i andra länder, men samtidigt finner vi tydliga svenska särdrag som även löper in i vår egen tid.

Successivt växte liberala synsätt fram, men också idéer om hur en sammankoppling mellan stat, samhälle och ekonomi skulle kunna ge ökad styrka och nytta i en ännu underutvecklad svensk ekonomi.

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Han har skrivit ekonomiskhistoriska böcker på engelska och svenska, bland annat standardverket Sveriges ekonomiska historia.

Lars Magnusson:
Från landskapslagar till statsliberalism. Det ekonomiska tänkandet i Sverige
Dialogos Förlag
Utkom 2022