Gösta Bagge (1882–1941) utbildade sig till nationalekonom och blev 1921 professor i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. Han efterträdde 1935 Arvid Lindman som ledare för högerpartiet och ingick i samlingsregeringen som ecklesiastikminister från den 13 december 1939 till den 15 december 1944.

Vid krigsutbrottet 1939 hade Gösta Bagge börjat föra anteckningar om samtal med politiker och militärer. I och med sitt inträde i samlingsregeringen förde han mera systematiska anteckningar under de allmänna beredningarna. Dessa dikterade han sedan för sin dotter som stenograferade och renskrev dem. Det är dessa renskrifter som denna utgåva återger.

Bagges anteckningar är ett slags informella protokoll från regeringens sammanträden och den viktigaste källan till samlingsregeringens överläggningar. Andra medlemmar i regeringens, bland annat statsminister Per Albin Hansson och justitieminister K.G. Westman, gjorde också noteringar, men inte på samma konsekventa och uthålliga sätt som Bagge. Anteckningarna utgör ett viktigt bidrag till Sveriges historia under andra världskriget och möjliggör en djupare inblick i hur samlingsregeringen fungerade som beslutsorgan.

Gösta Bagges minnesanteckningar är utgivna genom Kersti Blidberg och Alf W. Johansson.

Gösta Bagges minnesanteckningar 1939–1941 (del 1) och 1942-1944 (del 2)
Kungl. Samfundet rörande utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Utkom 2013