Klostret i Ystad, Ystads fornminnesförening och Lunds universitets historiska museum driver ett gemensamt projekt med syfte att dokumentera och rädda gravstenar i Klosterkyrkan i Ystad. Kyrkan började byggas av fransicanermunkarnas år 1267.

I kyrkans golv finns fler än 80 gravstenar från olika tidsperioder placerade. De äldsta är från medeltiden och de yngsta från 1700-talet. Samtliga gravstenar har bilder och texter inhuggna. Gravstenarna är i många fall den enda kvarvarande, på sitt sätt fysiska kopplingen till personerna i fråga. Det rör sig alltså om unika dokument över människor som på olika vis verkat i och kring Ystad, en del med inflytande också nationellt.

I många fall ger stenarna information om yrken och samhällsställningar och vi får vissa inblickar vilka förhållanden folk levt under och vad de haft för sig. Ända tillbaka till medeltiden kan jämförelser med skrivna dokument göras, dokument i vilka de gravlagda kan hittas. Därmed får stenarna betydelse inte bara för Klostrets historia men också för stadens, och även i ett ännu större samhällssammanhang.

Gravstenarna har under långa tider varit utsatta för hårt slitage, under gångna sekler av fram­för allt fötter. Ännu idag går vi på de medeltida stenarna men den moderna tiden utsätter dem för ytterligare nedbrytning i form av luftföroreningar, stolar som placeras på dem och kemiska städmedel. För att försöka behålla den information som finns på stenarna – men också för att få fram försvunnen sådan – har man tagit hjälp av arkeologer från Riksantikvarieämbetet på Gotland.

Arbetet sker genom att ingående granska gravstenar med en ny teknik, kallad Reflectance Transformation Imaging (RTI). RTI är en fotografisk metod som innebär att det går att få fram texter, bilder osv. som är hårt slitna eller helt försvunna från ytan på ett föremål. Föremålet – det kan vara i princip vad som helst – en gravsten, en tavla, en run­sten etc. – fotograferas ur en mängd olika vinklar. Därefter behandlas bilderna i ett datorprogram. Föremålen kan även ses från olika håll tack vare 3D-teknik.

– Inledningsvis har fyra stora gravstenar från medeltiden valts ut i Klosterkyrkan. Tanken är att för­svunna text­rader och starkt slitna vapensköldar på gravstenarna ska framträda igen, för att på så sätt få reda på mer om några av de personer som hade stor betydelse för politik och samhällsliv i Ystad och Skåne under 1300- och 1400-talen, berättar Anders Ohlsson, antikvarie på Historiska Museet vid Lunds universitet.

– För att rent fysiskt bibehålla och visa resultaten för allmänheten kommer vi att låta en stenhuggare hugga kopior av de bearbetade gravstenarna, och sedan ställa ut dem i Klosterkyrkan. De är tänkta att bli en del i ett stenmuseum i Klosterkyrkan. Arbetet är alltså en räddningsaktion, där omistliga delar av kulturarvet tas om hand för framtiden samtidigt som ny forskning sker, säger Håkan Nilsson, museichef vid Klostret i Ystad.