Handelsmännens dygd var en väg till makten

Att handelsmäns dygd allt oftare blev föremål för tillfällespoeternas hyllningar kan ses som en del av köpmännens strävan efter makt. Janne Lindqvist har i sitt avhandlingsarbete undersökt hur handelsmannadikterna konstruerades under 1600- och 1700-talet.

Under nästan tvåhundra år – från 1600-talets början till 1700-talets slut – var tillfällespoesin den största litteraturformen i Sverige. Så fort de mäktiga i samhället ställde till med bröllop, födelsedagsfester eller begravningar uppvaktades de med hyllningsverser. Vanligen handlade texterna om mottagarens dygd, ett mångtydigt begrepp som på den tiden kunde stå för exempelvis krigarens mod på slagfältet, den lärdes kunskaper om forna tider eller diplomatens förmåga att förhandla med fiender och allierade.

Dygden hade också en viktig politisk och social funktion; det var bland annat den som gav de mäktiga rätten att styra. Samtidigt betraktades handel – och handelsmän – med viss moralisk skepsis. Ibland hördes rentav röster som hävdade att köpmän i allmänhet var listiga bedragare och särskilt utsatta för en av dödssynderna: girighet. Trots detta blev handelsmännen med tiden allt oftare uppvaktade med tillfällesdikter – dikter som beskrev deras enastående dygder och förtjänster.

Janne Lindqvists avhandling Dygdens förvandlingar handlar om dessa dikter och om hur poeterna bar sig åt för att trots allt kunna använda begreppet dygd om handelsmännen. Med utgångspunkt i den klassiska retoriken har Janne Lindqvist undersökt hur poeterna konstruerade sina hyllningar under tre perioder – under 1600-talets första decennier, under 1670-talet och under tillfällespoesins sista storhetstid, 1770-talet. Eftersom begreppet dygd var av stor betydelse för den svenska kulturen och samhället under 1600- och 1700-talen har avhandlingen allmänhistoriskt intresse. Den ger ett bidrag inte bara till tillfälleslitteraturens och dygdens historiska utveckling, utan också till förståelsen av hur maktförhållanden legitimerades och förändrades under dessa århundraden.

Janne Lindqvist:
Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 5 juni 2002
Opponent: professor Stina Hansson, Göteborgs universitet