Historia utgår inte från elevens egen värld

– Vad har Gustaf Vasa med dagens elever att göra? Att koppla samman dåtid med de olika världar vi lever i idag saknas i historieundervisningen. Dessutom behöver elevens egen historia länkas samman med den allmänna historien, säger Nanny Hartsmar som disputerat på avhandlingen Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

Syftet med avhandlingen var att gestalta och förklara elevers historiemedvetande men också att undersöka förutsättningarna för att utveckla historiemedvetandet via undervisningen.

– För min egen del var det en lång process i mitt lärarjobb från att upptäckta att elever rörde ihop historiska sammanhang till att undersöka vad som brister i själva undervisningen. Det har också handlat om att se vad som står i läroplanens målformuleringar och hur det stämmer överens med och tolkas i undervisningen.

Det är fyra skolor med sju klasser i årskurs två, fem och nio som deltagit i undersökningen. Skolorna är sinsemellan olika alltifrån mångkulturella storstadsskolor till skolor med få elever med invandrarbakgrund. Eleverna fick bland annat associera kring ”förr i tiden” och ”framtiden”. Undersökningen bestod också av intervjuer med ett par flickor och pojkar i varje klass där frågorna kretsar kring historia som skolämne, en test där historiska händelser ska placeras i kronologisk ordning och reflektioner om villkor för mänskligt liv i ett tidsperspektiv.

Ett påfallande resultat är, enligt Hartsmar, avsaknaden av tidsdimensioner i historieundervisningen. Eleverna förknippar historia med vad som hände förr i tiden, vilket framgår av deras associationer och via intervjuerna. Detta är något annat än vad läroplanen anger. Där talas om att göra jämförelser mellan de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. På en enda skola i undersökningen, Montessoriskolan, var eleverna duktiga på att sätta ut historiska händelser i kronologisk ordning. Men även här saknades en förmåga att diskutera kring orsak och verkan av historiska händelser.

– Jag vill inte att min avhandling ska ses som kritik mot lärarna utan jag vill att den ska stimulera till diskussion lärare emellan. Men jag vill också att historiker ska få syn på att de tre tidsperspektiven som är så självklara för dem inte är så självklara att undervisa om i skolan. På något sätt är det en paradox att elevernas tankar om olika historiska tider är så grunda när det finns ett allmänt och djupt historieintresse bland befolkningen, säger Nanny Hartsmar.

Nanny Hartsmar:
Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext
Institutionen för pedagogik, Malmö högskola
Disputation: 9 februari 2001
Opponent: professor Ola Halldén, pedagogiska institutionen, Stockholms universitet