Säpoarkiv före 1950 öppnas

Öppna Säkerhetspolisens arkiv från tiden före 1950. Det föreslår justitiedepartementets utredare hovrättslagman Hans Frennered. Förslaget innebär att det blir möjligt för var och en att utan föregående sekretessprövning få tillgång till allmänna handlingar hos Säpo som har tillkommit före år 1950.

Bakgrunden till förslaget är den allmänna debatt som har förekommit de senaste åren, inte minst i samband med Förintelsekonferensen i Stockholm i januari förra året, om behovet av att klargöra bland annat hur Sverige i olika hänseenden förhöll sig till Tyskland och nazismen vid tiden för andra världskriget. I promemorian görs bedömningen att den sekretess som för närvarande gäller för uppgifter från denna period bör hävas med hänsyn till den stora betydelse som Säkerhetspolisens material i dessa delar kan ha för den historiska forskningen och opinionsbildningen i stort. För att åstadkomma den förordade ökade offentligheten föreslås att en särskild undantagsbestämmelse införs i sekretesslagen med ikraftträdande den 1 september 2001.

Justitiedepartementet kommer inom kort att besluta om hur förslaget ska hanteras.

(2001-02-08)